Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

TGS Secure Solutions

เรามีประสบการณ์ที่สามารถแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัย การปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน จัดการฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ.

 
 

SECURITY SYSTEM

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งการออกแบบและวางระบบด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเรายังมีการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของการบริการและสินค้าอย่างต่อเนื่อง

SECURITY GUARDS

ทีจีเอสเป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.

SECURITY CONSULTING

เรามีทีมงานบริการวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึง บริษัท องค์กร โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานกว่า 20 ปี

SECURITY MANAGEMENT

ด้วยประสบการณ์ด้านบริการรักษาความปลอดภัยที่มีมาอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ เราพร้อมเป็นผู้วางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ซึ่งจะมีแผนการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตลอดจนการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณสมบัติ จนท.รักษาความปลอดภัย TGS

มี ข้อกำหนดทั้งในด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ บุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงานด้วย อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร เราเน้นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้บุคคลที่รักในอาชีพบริการ และมีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น เพราะ TGS ตระหนักดีว่า เมื่อ จนท.รักษาความปลอดภัยเข้าไปประจำยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อให้บริการรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้างและจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคัดเลือก จนท.รปภ.ให้สามารถทำงานนั้น ๆได้ และต้องมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามที่ท่านต้องการ
คน "คือหัวใจของงาน โดยเฉพาะงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย"


 

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

จนท. ของ TGS ที่จะส่งเข้ารักษาการณ์ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ของบริษัทฯ แล้วทุกนาย โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการฝึกดังนี้

ก่อน เริ่มงาน เมื่อผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัท จะเรียกตัวทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญงานมีประสบการณ์ ตามหลักสูตร และขั้นตอนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 36 ชม. และส่งฝึกตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้งานจริงอีกไม่ต่ำกว่า 12 ชม.

ฝึกอบรมทบทวน ทุก ๆ สัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ทำการประเมินผล และตรวจสอบการทำงานของ จนท.ทุกหน่วยงาน หากพบว่า จนท.คนใดในหน่วยงาน ปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ บกพร่องในหน้าที่ เฉื่อยชา บริษัทฯจะเรียกเข้าอบรมทบทวนเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กว่าเดิมทันที

ตามวงรอบ บริษัทฯ จะเรียก จนท.ทุกนายฝึกทบทวนตามวงรอบ

ค่าจ้าง และสวัสดิการ

TGS ได้กำหนดอัตราค่าจ้างให้กับ จนท.ทุก คนที่ปฏิบัติงานด้วยผลตอบแทนสูง เพียงพอที่จะให้ จนท.ทุกคนรักในอาชีพนี้เพื่ออนาคตตัวเอง และเพื่อครอบครัวได้ พร้อมกันนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆ เช่นเงินเบิกล่วงหน้า ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยนอกจากประกันสังคม เงินกองทุกทดแทนแล้วยังมีเงินประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ ทำให้โดย จนท.ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันอีกต่างหากรวมทั้งเงินรางวัล ฯลฯ

เนื่อง จากบริษัทฯ เห็นว่า จนท.ได้ค่าจ้างที่ดีก็จะทำให้สถานภาพชีวิตของตนและครอบครัวดีขึ้น ไปด้วย จะทำให้ทุกคนตั้งใจทำงานมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ส่งผลทำให้มีประสิทธิ อันจะทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพด้วย สร้างความสบายใจให้กับท่าน แต่ในขณะเดียวกันหากบริษัทฯ พบว่านักงานคนใดหย่อนยาน ขาดระเบียบวินัย ขาดความซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎข้อบังคับของบริษัทฯ หรือผู้ว่าจ้างไม่เคารพหรือให้เกียรติผู้ว่าจ้างก็จะมีบทลงโทษ จนท.คนนั้น อย่างรุนแรงและเฉียบขาดเช่นกัน

 

 

 

การบริการหลังการขาย

การให้บริการภายในสำนักงาน
TGS จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำสำนักงานคอยรับแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาขึ้นเวลาใดก็สามารถรับเรื่องและสั่งการสายตรวจ สายตรวจพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
ฝ่ายติดตามประเมินผล
TGS กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร หรือคณะที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการทำงานของ จนท.ทุกคน และทุกหน่วยงาน พร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้างทุกท่านเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อรีบนำมาปรับปรุงแก้ไข
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
TGS จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สอบถามความพึงพอใจทั้งทางโทรศัพท์และออกเยี่ยมพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจการณ์
TGS จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน จนท.ทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนเพื่อให้ จนท.เกิดการตื่นตัวตลอดเวลา
การฝึกอบรม
TGS จัดให้มีครูฝึกอบรมประจำเขต เข้าพบผู้ว่าจ้างสอบถามความพอใจหรือฝึกอบรมให้ทันทีกรณีที่ท่านแจ้งถึงปัญหา ที่เกี่ยวข้องและเข้าฝึกตามวงรอบไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านรักษาความปลอดภัย

การนำเอานวัตกรรมด้านรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ มาใช้ร่วมกับงานด้านรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยให้การให้บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยต่อองค์กรลูกค้า

 • CCTV ONLINE , ALARM , PATROL , SECURITY SOFTWARE
 • SECURITY SERVICES SYSTEM : ISO 9001:2008 , ISO 9001:2014 (Soon...)

Free Quotation

 

 

ทำไมต้องเลือกทีจีเอส

 • ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการของเราได้ตลอด 24 ชม.
 • เรามีทีมสายตรวจที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.ทั้งตามที่ลูกค้าร้องเรียนและสุ่มตรวจแต่ละหน่วยงานของลูกค้า
 • เรามีระบบนาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เรามีระบบรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่โดยยานพาหนะในกรณีที่หน่วยงานของลูกค้ามีอาณาบริเวณกว้าง
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราสามารถเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทันที
 • เรามีการรับประกันการบริการ
 • เราบริการภายใต้ความพึงใจสูงสุดของลูกค้า

 

 

 

Our event


มั่นใจด้วยมาตรฐานการบริการที่ได้รับการยอมรับ

บริหารงาน ให้บริการลูกค้าอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับสากล พร้อมด้วยทีมงาน ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทำให้งานการให้บริการรักษาความปลอดภัย
มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าและการขยายงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี.ลูกค้าต้องมาก่อน

เรายึดมั่นในคติที่ว่าลูกค้าต้องมาก่อนและมุ่งพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ เรารับฟังความต้องการของลูกค้า และพร้อมมอบบริการที่ตอบรับความต้องการนั้น.

บริการครบวงจร

เป้าหมายของ ทีจีเอสฯ คือการเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร ทางเลือกการบริการตอบสนองทุกความต้องการแก่ลูกค้า.

เราทำได้

ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ครบวงจร เรามอบทางเลือกการบริการที่ครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการแก่ลูกค้า.

บริการที่เป็นเลิศ

พนักงานทุกคนได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิผู้บริหารทุกระดับล้วนเปี่ยมด้วยประสบการณ์.

เชื่อมั่นในบริการ

เราสนับสนุนความเชื่อมั่นในบริการของเราด้วยเชื่อมั่นว่าลูกค้าได้มอบความไว้วางใจ การมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้ ทีจีเอสฯ เป็นผู้นำ.

อุดมการณ์ที่ดี

ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง ?TGS? ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ.

Testimonial

 • TGS

  อุดมการณ์ที่ดี

  ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง “TGS” ให้มี ประสิทธิภาพ ของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หลังการขาย “TGS” จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 • TGS

  มีระบบสื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่เหนือคู่แข่ง

  TGS” มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่งและทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
 • TGS

  บริหารโดยทีมงานมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการรักษาความปลอดภัย

  บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญพร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน
Next
Prev

Our Customers

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

How Can We help you ?

พรบ. ใหม่ ใครได้ประโยชน์

หลังที่เป็นที่ถกเถียงกันมาสักระยะสำหรับ การประกาศใช้ พรบ.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการ รปภ. และการควบคุมประสิทธิภาพการให้บริการ ถึงวันนี้เราคงต้องเดินหน้ากันต่อไปเพื่อเตรียมพร้อม และวางแผนการทำงานที่ต้องหนักขึ้นกว่าเดิม จากที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้ตั้งวงเสวนาก เพื่อคลายข้อสงสัยและต้องการคำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรบ.ฉบับนี้ และถึงวันนี้ พรบ.ฉบับใหม่ก็พร้อมจะบังคับใช้ อ่านต่อ...

JoomShaper