Phone: 02 949 7851-55    Mail: contact@tgssecure.com

TGS Secure Solutions

เรา มีประสบการณ์ที่สามารถแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัย การปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน จัดการฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ.

 
 

SECURITY SYSTEM

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งการออกแบบและวางระบบด้วยมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับ และเรายังมีการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของการบริการและสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 

SECURITY GUARDS

ทีจีเอสเป็นบริษัทที่ให้ บริการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดย  รปภ ของเรา ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.

 

SECURITY CONSULTING

เรามีทีมงานบริการวาง ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึง บริษัท องค์กร โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานกว่า 20 ปี

 

SECURITY MANAGEMENT

ด้วยประสบการณ์ด้าน บริการรักษาความปลอดภัยที่มีมาอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ เราพร้อมเป็นผู้วางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ซึ่งจะมีแผนการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตลอดจนการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

คุณสมบัติ รปภ TGS

มี ข้อกำหนดทั้งในด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ บุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงานด้วย อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร เราเน้นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้บุคคลที่รักในอาชีพบริการ และมีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น เพราะ TGS ตระหนักดีว่า เมื่อ รปภ เข้าไปประจำยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อให้บริการรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้างและจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคัดเลือก รปภ รปภ.ให้สามารถทำงานนั้น ๆได้ และต้องมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามที่ท่านต้องการ
คน "คือหัวใจของงาน โดยเฉพาะงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย"


 

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

รปภ ของ TGS ที่จะส่งเข้ารักษาการณ์ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ของบริษัทฯ แล้วทุกนาย โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการฝึกดังนี้

ก่อน เริ่มงาน เมื่อผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัท จะเรียกตัวทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญงานมีประสบการณ์ ตามหลักสูตร และขั้นตอนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 36 ชม. และส่งฝึกตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้งานจริงอีกไม่ต่ำกว่า 12 ชม.

ฝึกอบรมทบทวน ทุก ๆ สัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ทำการประเมินผล และตรวจสอบการทำงานของ รปภ ทุกหน่วยงาน หากพบว่า รปภ คนใดในหน่วยงาน ปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ บกพร่องในหน้าที่ เฉื่อยชา บริษัทฯจะเรียกเข้าอบรมทบทวนเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กว่าเดิมทันที

ตามวงรอบ บริษัทฯ จะเรียก รปภ ทุกนายฝึกทบทวนตามวงรอบ


ค่าจ้าง และสวัสดิการ

TGS ได้กำหนดอัตราค่าจ้างให้กับ รปภ ทุก คนที่ปฏิบัติงานด้วยผลตอบแทนสูง เพียงพอที่จะให้ รปภ ทุกคนรักในอาชีพนี้เพื่ออนาคตตัวเอง และเพื่อครอบครัวได้ พร้อมกันนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆ เช่นเงินเบิกล่วงหน้า ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยนอกจากประกันสังคม เงินกองทุกทดแทนแล้วยังมีเงินประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯ ทำให้โดย รปภ ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันอีกต่างหากรวมทั้งเงินรางวัล ฯลฯ

เนื่อง จากบริษัทฯ เห็นว่า รปภ ได้ค่าจ้างที่ดีก็จะทำให้สถานภาพชีวิตของตนและครอบครัวดีขึ้น ไปด้วย จะทำให้ทุกคนตั้งใจทำงานมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ส่งผลทำให้มีประสิทธิ อันจะทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพด้วย สร้างความสบายใจให้กับท่าน แต่ในขณะเดียวกันหากบริษัทฯ พบว่านักงานคนใดหย่อนยาน ขาดระเบียบวินัย ขาดความซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎข้อบังคับของบริษัทฯ หรือผู้ว่าจ้างไม่เคารพหรือให้เกียรติผู้ว่าจ้างก็จะมีบทลงโทษ รปภ คนนั้น อย่างรุนแรงและเฉียบขาดเช่นกัน

 

 

 

การบริการหลังการขาย

การให้บริการภายในสำนักงาน
TGS จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำสำนักงานคอยรับแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาขึ้นเวลาใดก็สามารถรับเรื่องและสั่งการสายตรวจ สายตรวจพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
ฝ่ายติดตามประเมินผล
TGS กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร หรือคณะที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการทำงานของ รปภ ทุกคน และทุกหน่วยงาน พร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้างทุกท่านเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อรีบนำมาปรับปรุงแก้ไข
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
TGS จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สอบถามความพึงพอใจทั้งทางโทรศัพท์และออกเยี่ยมพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจการณ์
TGS จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน รปภ ทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนเพื่อให้ รปภ เกิดการตื่นตัวตลอดเวลา
การฝึกอบรม
TGS จัดให้มีครูฝึกอบรมประจำเขต เข้าพบผู้ว่าจ้างสอบถามความพอใจหรือฝึกอบรมให้ทันทีกรณีที่ท่านแจ้งถึงปัญหา ที่เกี่ยวข้องและเข้าฝึกตามวงรอบไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านรักษาความปลอดภัย

การ นำเอานวัตกรรมด้านรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ มาใช้ร่วมกับงานด้านรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยให้การให้บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยต่อองค์กรลูกค้า

 • CCTV ONLINE , ALARM , PATROL , SECURITY SOFTWARE
 • SECURITY SERVICES SYSTEM : ISO 9001:2008 , ISO 9001:2014 (Soon...)

Free Quotation

 

 

ทำไมต้องเลือกทีจีเอส

 • ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการของเราได้ตลอด 24 ชม.
 • เรา มีทีมสายตรวจที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชม.ทั้งตามที่ลูกค้าร้องเรียนและสุ่มตรวจแต่ละหน่วยงานของลูกค้า
 • เรามีระบบนาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เรามีระบบรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่โดยยานพาหนะในกรณีที่หน่วยงานของลูกค้ามีอาณาบริเวณกว้าง
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราสามารถเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทันที
 • เรามีการรับประกันการบริการ
 • เราบริการภายใต้ความพึงใจสูงสุดของลูกค้า

 

 

 

Our activities


บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีจีเอส

บริหาร งาน รปภ ให้บริการลูกค้าอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับสากล พร้อมด้วยทีมงาน ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทำให้งานการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าและการขยายงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี.

 

ลูกค้าต้องมาก่อน

เรา ยึดมั่นในคติที่ว่าลูกค้าต้องมาก่อนและมุ่งพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ เรารับฟังความต้องการของลูกค้า และพร้อมมอบบริการที่ตอบรับความต้องการนั้น.

บริการครบวงจร

เป้าหมายของ ทีจีเอสฯ คือการเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร ทางเลือกการบริการตอบสนองทุกความต้องการแก่ลูกค้า.

เราทำได้

ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ครบวงจร เรามอบทางเลือกการบริการที่ครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการแก่ลูกค้า.

บริการที่เป็นเลิศ

พนักงานทุกคนได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิผู้บริหารทุกระดับล้วนเปี่ยมด้วยประสบการณ์.

เชื่อมั่นในบริการ

เรา สนับสนุนความเชื่อมั่นในบริการของเราด้วยเชื่อมั่นว่าลูกค้าได้มอบความไว้ วางใจ
การมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้ ทีจีเอสฯ เป็นผู้นำ.

อุดมการณ์ที่ดี

ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง ?TGS? ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ.

Testimonial

 • T G S

  อุดมการณ์ที่ดี

  ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง “TGS” ให้มี ประสิทธิภาพ ของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หลังการขาย “TGS” จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 • T G S

  มีระบบสื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่เหนือคู่แข่ง

  TGS” มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่งและทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
 • T G S

  บริหารโดยทีมงานมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการรักษาความปลอดภัย

  บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญพร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน
Next
Prev

Our Clients

About Company

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

Service Served

Contact us

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีจีเอส จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

 

contact@tgssecure.com