Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

Quality Management

เพื่อเป็นการนำไปสู่มาตรฐานการรักษาคุณภาพเรื่องการบริการและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทีจีเอสจึงได้พัฒนาองค์กรในรูปแบบ TQM (Total Quality Management)

ทีจีเอสตระหนักเสมอว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการและการดำเนินงานขององค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง? และที่ผ่านมาทำให้ทีจีเอสต้องสรรหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรทุกๆ ส่วนงานและพัฒนาระบบงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องสินค้าและบริการต่างๆ? สำหรับการนำ TQM เข้ามาปรับใช้นั้น ทีจีเอสได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการนำมาปรับใช้กับองค์กรของทีจีเอสอย่างจริงจังโดยจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกๆ ส่วนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อการสนองตอบต่อข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำจากลูกค้า และนำไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่อไป.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างทีจีเอสและลูกค้า

  1. กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการของทีจีเอส
  2. นำวัตถุประสงค์ของลูกค้าไปสู่การกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
  3. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างทีจีเอสและลูกค้า
  4. ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้วางไว้

เป้าหมายของทีจีเอส คือการร่วมมือกันพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงกลยุทธ์กับลูกค้า โดยทีจีเอสจะรวบรวมประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุม เพื่อการประเมินความพึงพอใจบริการของทีจีเอส? ซึ่งทีจีเอสมุ่งมั่นรักษามาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของเราไว้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน.

ลูกค้าของทีจีเอส สามารถเรียกใช้บริการของทีจีเอสได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีจีเอสมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามตารางการทำงาน และทั้งแบบสุ่มหน่วยงาน

เป้าหมายของการรักษาความปลอดภัยทีจีเอส คือการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า? โดยทีจีเอสมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า

การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นกระบวนการที่ทีจีเอสดำเนินการต่อเนื่อง โดยมาตรฐานต่างๆ จะถูกกำหนดขึ้นมาตามลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น? รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ? การบริการจัดการรูปแบบ TQM ที่ทีจีเอสนำมาปรับใช้ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมและการฝึกภาคปฏิบัติ และการตอบสนองในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน? เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทีจีเอส สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งมาตรฐานต่างๆ จะครอบคลุมทุกส่วนงานของการบริหารจัดการคุณภาพแบบ TQM และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้ลูกค้าของทีจีเอสทุกรายไว้วางใจในการบริการของทีจีเอส.

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper